تالار عبرت


در گذر از این تالار با اهمیت جنگ 8 ساله و وجه تمایز آن با جنگهای رخ داده در دورانهای گذشته آشنا می شویم در تالار عبرت گوشه ای از اسناد تاریخی سده اخیر کشور به نمایش گذاشته شده است .
نقشه ایران مربوط به دوران های صفویه ، افشاریه و قارجاریه نشان میدهد که ایران قدرت بزرگ منطقه بوده است و به دلیل بی لیاقتی و ضعف حکام گذشته و نیز مردمی نبودن حکومت قسمتهای مهم و عمده ای از خاک کشور جدا شده است .
نظری برعهد نامه های ننگین گلستان و ترکمنچای که بین ایران و روسیه بسته شده مؤید این واقعیت است که مناطق مهمی از ایران براثر بی کفایتی و بی تدبیری حاکمان از خاک کشور جدا شده است برای آشنایی بیشتر می توانید متن و مفاد این عهدنامه ها را در تالار عبرت مطالعه فرمائید .
در معاهده ارزروم که بین ایران و عثمانی منعقد گردید نیز علاوه بر مناطقی از خاک کشورمان بخشی از ایلات و عشایر کشور به ناچار از ایران جدا شدند .
دیگر سند موجود در تالار عبرت متن معاهده 1975 الجزایر است که بین ایران و عراق بسته شده است و در آن سرحدات ایران و عراق مشخص شده بود و صدام حسین رئیس جمهور عراق 3 روز قبل از آغاز جنگ علیه ایران این معاهده را پاره کرده بود .
نتیجه مهمی که در گذرا از تالار عبرت بدست می آید این که در جنگهای 200 سال گذشته هماره بخشی از ایران عزیز جدا گردیده که تنها در دوران دفاع مقدس به مدد شهامت به ایثار عیور مردان رزمنده ایرانی حتی یک وجب از خاک میهن عزیز اسلامی به دست دشمن نیفتاد .

بازگشن به صفحه اصلی